Prowadząc działalność gospodarczą, istnieje duże prawdopodobieństwo że posiadasz dłużników. Pewnie słyszałeś też o tym, że istnieje możliwość sprzedaży wierzytelności. Jest to jeden z często wybieranych sposobów na dłużnika. Jakie wierzytelności można sprzedać i kiedy to zrobić?

sprzedaż wierzytelności

Na czym polega sprzedaż długów?

Powstałe długi, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, polega na przeniesieniu ich z wierzyciela na nowego wierzyciela, po przez umowę cesji. Stronami w takiej umowie są cedent – czyli osoba która sprzedaje swój dług, oraz cesjonariusz, czyli nabywca długu.

RANKING MIKROFAKTORINGÓW
do 100.00 PLN
do 150.00 PLN
do 250.00 PLN
na 90 dni
na 90 dni
na 120 dni
 faktoring wycena online  faktoring wycena online  faktoring wycena online
 

Można sprzedać wierzytelności które już istnieją, oraz długi z terminem wymagalności który jeszcze nie nastąpił, co oznacza sytuację w której samo zobowiązanie istnieje, ale faktura była wystawiona z odroczonym terminem płatności i nie jest jeszcze przeterminowana.

Sprzedaż wierzytelności a prawo

Czy polskie prawo pozwala na handel długami? Tak. Mówi o tym art. 509 kodeksu cywilnego „wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania”  jak również: „wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki”. Oznacza to, że wierzyciel, może przenieść wierzytelność na inną osobę, bez zgody dłużnika. Istnieje jednak kilka odstępstw i ograniczeń, które opiszemy w dalszej części artykułu.

RODO a sprzedawanie długów

Wprowadzone w maj RODO i całe zamieszanie z nim związane, może budzić wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych, w tym w upublicznianiu danych dłużnika. Lecz warto wiedzieć, że art. 23 rodzimej ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku został utrzymany w mocy. Mówi on o tym, że dane mogą być przetwarzane gdy jest to niezbędne dla realizacji uprawnień lub spełnienia obowiązku z przepisu prawa.  Oznacza to że można sprzedać dług, a nawet wystawić go na giełdzie długów, wraz z podaniem pełnych danych dłużnika.

Kiedy nie można sprzedać długu?

Istnieje kilka wyjątków kiedy nie będzie możliwa sprzedaż wierzytelności:

– w Polsce mamy prawo które pozwala na swobodne konstruowanie umów. Zatem w umowie może być zapis o wyłączeniu prawa wierzyciela do sprzedaży długu.

– jeśli pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, jest umowa o pracę, gdzie wierzycielem jest pracownik

– w każdej sytuacji, w której prawa są niezbywalne z mocy ustawy, czyli: prawo pierwokupu, prawo odkupu, prawo służebności oraz prawo dożywocia. Jak również będą to roszczenia, które wynikają ze szkód na osobie, z wyjątkiem tych które zostały przyznane prawomocnym orzeczeniem, zostały uznane na piśmie, lub które są wymagalne.

Kiedy sprzedać dług?

Odpowiedź jest prosta – jak najszybciej. Im starsza będzie wierzytelność – tym mniejsza szansa na jej sprzedaż. Raczej nikt nie będzie chciał kupić długo przeterminowanego długu z nikłymi szansami na odzyskanie.

Kiedy i jakie wierzytelności można sprzedać?
5 (100%) 4 votes