Archiwa kategorii: Porady

Ustawowe odsetki są formą rekompensaty z niespłaconych w terminie należności. Jeżeli masz dłużnika który nie płaci w terminie – powinieneś zacząć go windykować w celu odzyskania pieniędzy i doliczyć do tego ustawowe odsetki za zwlokę. Jakie są odsetki ustawowe za opóźnienia płatności w 2020? Ustawowe odsetki za opóźnienie – ile wynoszą w 2020? Dane Ministerstwa Przedsiębiorczości i Rozwoju nie pozostawiają złudzeń – prawie 90% polskich firm nie otrzymuje zapłaty w terminie. Odsetki ustawowe za opóźnienie mają na celu zrekompensowanie przedsiębiorcom opóźnienia w płatnościach. Mają one za zadanie zdyscyplinować dłużnika i być czymś w rodzaju odszkodowania dla wierzyciela. Mamy 3 różne rodzaje odsetek ustawowych: odsetki kapitałowe – są naliczane od pożyczonego kapitału odsetki za opóźnienie – są naliczane od przeterminowanych płatności wynikających z faktury odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych Odsetki za opóźnienie w płatności – kiedy można ich zażądać? Wyłącznie w przypadku jeśli twój dłużnik ma wobec Ciebie nieuregulowane płatności…

Czytaj dalej

W polskim biznesie wcale nie jest trudno trafić na nierzetelnego kontrahenta. Jeśli mamy do czynienia z nowym kontrahentem, którego wcześniej zweryfikowaliśmy, nigdy nie mamy pewności czy zapłaci za naszą usługę lub towar. Rozwiązaniem tego problemu może okazać się ubezpieczenie należności, znane również pod nazwą – ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Czym jest ubezpieczenie należności? Takie ubezpieczenie zapewnia zabezpieczenie przed nieuczciwym kontrahentem – jeśli nie zapłaci za wystawioną fakturę – pieniądze w ramach odszkodowania wypłaci ubezpieczyciel. To on w dalszym etapie będzie windykował tego kontrahenta. Zalety ubezpieczenia należności Dla firmy ubezpieczenie kredytu kupieckiego daje szereg wymiernych korzyści.  Firma może odzyskać należności, które w innym przypadku mogłyby być trudne i kosztowne do odzyskania i byłyby dla firmy niepokrytą stratą.  Oszczędności wynikające z braku kosztów procesu kredytowania. Firma nie ponosi kosztów związanych z badaniem wiarygodności finansowej swoich kontrahentów, monitorowania ryzyka kredytowego jak również związanych z monitorowaniem i windykacją należności. Ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty cały portfel…

Czytaj dalej

Bycie przedsiębiorcą wymaga podejmowania kluczowych decyzji dla swojego biznesu. Z jednej strony trzeba znaleźć właściwy kierunek rozwoju, poszukiwać nowych kontrahentów, ale z drugiej – unikać zbędnego ryzyka. Jednym z najczęstszych zagrożeń jest wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności i nierzetelni kontrahenci. Dowiedz się jak zminimalizować ryzyko poprzez sprawdzenie wiarygodności płatniczej swojego kontrahenta. Włącz komputer Istnieje wiele źródeł w których możemy szukać informacji o swoim kontrahencie, a najszybszym jest Internet. W sieci możemy znaleźć opinie dotyczące firmy z którą zamierzamy współpracować, oraz oficjalne informacje. Na stronach KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) znajdziemy informacje o spółkach prawa handlowego, a w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) możemy wyszukać informacje w przypadku gdy kontrahentem jest osoba fizyczna. Warto również szukać śladów w rejestrach dłużników, jak również na giełdach długów. Porozmawiaj z kontrahentem Jeśli nadal nie masz pewności, czy akurat z tym kontrahentem warto współpracować, możesz poprosić go o udostępnienie informacji, które pomogą…

Czytaj dalej

60 – tyle dni czeka ponad połowa polskich firm na zapłatę od swoich kontrahentów. Z kolei firmy którym kontrahenci nie płacą, nie robią z tego większych problemów, bo są przekonane, że kontrahentowi też ktoś nie zapłacił i w tym momencie po prostu nie ma z czego zapłacić. Dodatkowo windykacja przeterminowanych płatności może im wyrządzić większą krzywdę – ponieważ stracą kontrahenta. To błąd. Zatory płatnicze wykończyły już nie jedną małą lub średnią firmę. Aby wpaść w pętlę zadłużenia i utracić płynność finansową wystarczy aby jeden z kluczowych kontrahentów spóźnił się z płatnością, albo co najgorsze – sam ma problemy z płynnością i może pociągnąć za sobą swoich dostawców. Największy odsetek firm które nie płacą w terminie to firmy budowlane. Kontrahenci nie płacą. Dlaczego? Jeśli kontrahent nie zapłaci w terminie co się stanie? Absolutnie nic. Najwyżej odbierze jeden telefon z zapytaniem kiedy można spodziewać się płatności. To wszystko. Aby nie ponosić kosztów…

Czytaj dalej

Split payment wejdzie w życie już 1 lipca. Jest to mechanizm podzielnej płatności, który ma za zadanie uszczelnić system podatkowy i zlikwidować karuzele podatkowe.  Jak split payment wpłynie na usługi faktoringowe? Jak działa split payment? Mechanizm podzielnej płatności rozdzieli należności pomiędzy przedsiębiorcami na 2 części. Pierwszą będzie płatność właściwa, a druga to podatek VAT. Obie płatności będą skierowane na oddzielne konta. Dzięki podzieleniu zapłaty i przelewów VAT na specjalnych rachunkach uszczelniony zostanie system podatkowy i ulegnie zmniejszeniu dziura podatkowa. Trzeba wiedzieć, że to rozwiązanie jest dobrowolne, a każdy przedsiębiorca będzie sam mógł zdecydować z którymi kontrahentami będzie się rozliczał w taki sposób. Docelowo od 1 stycznia 2019 roku, mechanizm podzielonej płatności ma być obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy.   Split payment a faktoring Istnieją dwie możliwości stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez firmę faktoringową. Faktor może zastosować split payment w momencie wypłaty zaliczki klientowi, oraz w czasie rozliczania udziału własnego po otrzymaniu…

Czytaj dalej

Rząd szuka nieustannie nowych pomysłów na walkę z nadużyciami VAT. Jednym z nich jest split payment. Niestety, może on również skomplikować sytuację wielu drobnych przedsiębiorców. Split payment nie jest polskim wynalazkiem, stosuje się go w systemach podatkowych również innych państw europejskich. Na przykład w Niemczech taki system obowiązuje w wybranych branżach, a we Francji wybór split payment umożliwia jednocześnie korzystanie z dodatkowych ulg podatkowych. W Polsce split payment wejdzie w życie 1 lipca 2018 roku i na początku będzie opcją dobrowolną, aby w przyszłości stać się obowiązkowym modelem rozliczania VAT we wszystkich branżach.   Co to jest split payment? Split payment to mechanizm podzielonej płatności w transakcjach B2B. Do tej pory przedsiębiorcy płacili kwotę brutto z faktury, czyli przelewali na wskazany rachunek odbiorcy należność wraz z podatkiem VAT. Split payment rozdziela jednak płatności. Kwota netto zostanie przesłana jak dotychczas na konto przedsiębiorcy, ale już kwota podatku VAT zasili specjalny rachunek…

Czytaj dalej

Będąc w bazach BIK, BIG Infomonitor, BIG KRD, ERIF udając się do banku po jakikolwiek produkt kredytowy być może przywykłeś do tego, że zalegając w bazach – nie masz szansy na jakikolwiek produkt bankowy. W przypadku niebankowych firm faktoringowych sprawa wygląda nieco inaczej. Podstawą do wypłaty zaliczki faktoringowej jest przeważnie faktura a w przypadku wystawienia faktury po wykonaniu zlecenia czy dostarczeniu towarów nie ma już ryzyka, że na skutek złej sytuacji finansowej faktoranta nie dojdzie do wykonania zlecenia. Oczywiście w niektórych branżach istnieje prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli faktura została wystawiona może nie zostać ona opłacona z różnych przyczyn np. z powodu wykonania prac budowlanych w sposób nienależyty. W związku z tym że faktoring z prywatnym kapitałem jest droższy od faktoringu bankowego ekspozycja na ryzyko takiego podmiotu przeważnie jest wiesza zgodnie z regułą że za większe ryzyko trzeba drożej zapłacić. Gdzie leży ryzyko? Z drugiej strony największe ryzyko niezapłacenia jest po…

Czytaj dalej

Zabezpieczenie kredytu polega na zapewnieniu bankowi (firmie faktoringowej) zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów (finansowania). Oprócz zdolności kredytowej którą firma musi się wykazać zgodnie z metodologią przyjętą przez bank (faktora) instytucja która udziela finansowania musi mieć zabezpieczenie prawne które w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających przez podmiot spłaty zobowiązania umożliwiłyby bankowi (faktorowi) odzyskanie  środków finansowych. Oczywiście najlepsza forma zabezpieczeń jest zabezpieczenie rzeczowe jak blokada środków na rachunku bankowym, hipoteka czy zastaw. Obok zabezpieczeń rzeczowych występują także zabezpieczenia osobiste. Skuteczność zabezpieczenia osobistego jest uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej poręczyciela/gwaranta, wystawcy weksla, osoby przystępującej do długu. Niektóre banki jako form zabezpieczenia przyjmują  przelew cesji wierzytelności. Przelew (cesja) wierzytelności to jeden z kilku możliwych sposobów osobistego zabezpieczenia kredytu. Źródłem tego zabezpieczenia jest umowa cesji wierzytelności, na mocy której kredytobiorca lub osoba trzecia przenosi na bank swoje wierzytelności konkretnie oznaczone lub przyszłe. Wierzytelności przyszłe wynikające z umowy cesji powinny być określone w umowie w sposób umożliwiający…

Czytaj dalej

Jak pokazuje rzeczywistość duże dyskonty handlowe wymagają coraz dłuższych terminów płatności. Nie angażują one swoich pieniędzy na finansowanie zakupów towarów, które wystawiają na półkach. Finansują handel kredytem kupieckim. Oprócz tego, że wymagają bardzo dobrych cen to odroczony termin w dyskontach stał się już standardem. Wychodzą oni z założenia, że jak nie ten dostawca to inny. Często terminy płatności w takim przypadku są bardzo długie. Sięgają  często 90 a nawet 120, 150 czy nawet 180 dni. Przy obecnej sytuacji na rynku poważny producent nie może pozwolić sobie na odrzucenie współpracy z sieciami czy dyskontami. Zwłaszcza wtedy, kiedy prowadzi działalność na szeroką skalę. Obecnie na rynku mamy do czynienia z koncentracją na rynku detalicznym. Mały biznes osiedlowy staje się sprawą marginalną. bo większość detalu odbywa się w sklepach wielkopowierzchniowych. ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI Ale nie tylko duzi gracze oczekują odroczonych terminów płatności. W związku z tym, że producent musi czekać na pieniądze od…

Czytaj dalej

Faktoring cichy (faktoring bez cesji) lub też inaczej nazywany faktoring tajny to nic innego jak faktoring klasyczny (z regresem), który nie wymaga wyrażenia zgody na cesje wierzytelności przez naszego kontrahenta. Standardowa konstrukcja faktoringu klasycznego wymaga ustanowienia cesji wierzytelności. Co oznacza poinformowanie kontrahenta o zamiarze cesji oraz podpisanie przez niego stosownego dokumentu. W przypadku faktoringu cichego nie mamy do czynienia z podpisaniem dokumentu cesji. Kontrahent w takim przypadku wcale nie musi być informowany o tym fakcie.  Faktoring cichy jest często wygodniejszy w stosowaniu dla firmy która chce zwiększyć swoją płynność finansową poprzez skorzystanie z usług firmy faktoringowej. Dzieje się tak dlatego, że firma nie musi składać zapytani do kontrahenta czy wyrazi on zgodę na podpisanie cesji. Jednak faktoring ten jest bardziej ryzykowny dla faktora (firmy faktoringowej) przez co przeważnie jest droższy od faktoringu klasycznego. Dla kogo faktoring cichy? W przypadku faktoringu klasycznego głównie badana jest wypłacalność płatnika faktur a w przypadku…

Czytaj dalej

10/24