Kiedy przedawniają się długi?

Kiedy przedawniają się długi?

Jesteś przedsiębiorcą i Twoi kontrahenci nie płacą za faktury które im wystawiłeś? Sprawdź kiedy się przeterminują!

faktoring przedawnienie długów

Dla większości długów termin przedawnienia wynosi 10 lat.  Dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Są jednak inne przepisy, które wyznaczają inne terminy przedawnienia zobowiązań. Wszystko zależy od tego, komu jesteśmy winni pieniądze. W poniższej tabeli sprawdzisz, kiedy przedawnią się twoje długi.

Rodzaj zadłużenia Po jakim czasie dług ulega przedawnieniu
debet na koncie 2 lata. Dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych). Termin przedawnienia biegnie od daty określonej w umowie, w której należało spłacić debet, data zawarcia umowy nie ma znaczenia
umowa kredytu czy pożyczki 3 lata, licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę
karta kredytowa 3 lata
usługi telekomunikacyjne 2 lata
podatki – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)
– 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy (np. podatek od nieruchomości)
roszczenia z umowy ubezpieczeniowej 3 lata
roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenie sądu polubownego, a także stwierdzone ugodą zawarta przed sądem lub sądem polubownym albo przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd 10 lat
mandaty za jazdę bez biletu 2 lata
należności wobec ZUS z tytułu składek 10 lat
roszczenia o świadczenia alimentacyjne 3 lata
roszczenia z umowy sprzedaży 2 lata
zadłużenie z tytułu czynszu 3 lata
roszczenia z umowy o pracę 3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien ci zapłacić
roszczenia z umowy o dzieło 2 lata od dnia oddania dzieła

 

Wypełnij Poniższe Dane i Skorzystaj z Bezpłatnej Konsultacji Telefonicznej!

www.faktoring.biz/regulamin

[wp-stealth-ads rows=”1″]