Moda na niepłacenie – jak sobie z nią radzić?

Moda na niepłacenie – jak sobie z nią radzić?

Problem opóźnionych płatności od kontrahenta dotyka coraz więcej polskich firm. W niektórych przypadkach może to być poważny kłopot, zagrażający nawet płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jak się ustrzec przed takim niebezpieczeństwem?

Zatory płatnicze nie są niczym nowym w polskim biznesie i to właśnie one stanowią jeden z największych problemów naszych rodzimych przedsiębiorców. Nieterminowe regulowanie należności generuje przede wszystkim dwa podstawowe problemy. Pierwszy z nich to tworzenie się właśnie zatorów płatniczych. Brak pieniędzy od kontrahenta sprawia nierzadko, że firma sama nie ma środków na opłacenie swoich zobowiązań, a to może sprawić kłopoty kolejnemu przedsiębiorstwu. W ten sposób tworzy się prawdziwy krąg dłużników. W II kwartale 2017 roku ten problem dotknął co czwartą polską firmę.

 

To konsekwencja faktu, że część przedsiębiorstw, szczególnie małych, nie ma poduszki finansowej i zapasu środków obrotowych, a działalność finansuje jedynie z bieżących wpływów.

faktoring zapłata

Brak płatności od kontrahenta i zatory płatnicze tworzą jeszcze jedno negatywne zjawisko: ograniczenie inwestycji. To poważny problem przede wszystkim w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W lipcu 2017 roku wskazywało na niego, jako na największą barierę dla inwestycji, 25,8% polskich firm. To kłopot dla całej naszej gospodarki, jeśli zwróci się uwagę na fakt, że w 2016 roku nakłady inwestycyjne były ujemne i zmieniło się to dopiero w I kwartale 2017 roku (wzrost do 4,1%) (źródło: https://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2017/Portfel-naleznosci-polskich-przedsiebiorstw—lipiec-2017). Zanim zastanowimy się, jak poradzić sobie z nieterminowymi płatnościami kontrahentów, warto sprawdzić, jaka jest w rzeczywistości skala tego problemu.

 

Terminowość opłacania faktur w Polsce

Opóźnienia w płatnościach kontrahentów to problem, z którym musi się borykać nawet połowa firm działających w Polsce. Ten problem występuje tak naprawdę we wszystkich branżach. 31% polskich przedsiębiorstw otrzymuje przynajmniej część płatności po terminie, 9% ma połowę takich faktur, 8% musi godzić się z tym, że większość należności zostanie zapłacona przez kontrahentów po terminie, a 2% przyznaje, że żadna z wystawionych faktur nie jest regulowana terminowo (źródło: https://www.ideabank.pl/co-piata-mala-firma-dostaje-platnosci-z-opoznieniami). To bardzo niepokojące statystyki, które świadczą o tym, że właściwie połowa firm w Polsce nie może odczuwać bezpieczeństwa finansowego i musi dużo energii przeznaczać na zapewnienie sobie bieżącego finansowania i na prowadzenie działań windykacyjnych.

 

Warto zauważyć, że sytuacja w kwestii terminowego regulowania należności z faktur wcale się nie poprawia w naszym kraju. Obecnie polscy przedsiębiorcy czekają średnio 3 miesiące i 13 dni na płatności od kontrahentów. To oznacza, że czas oczekiwania wydłużył się o 10 dni w stosunku do tego, co było na początku 2017 roku i o prawie o 14 dni w ciągu ostatnich 8 lat. Od początku 2017 roku przybyło również firm (wzrost o 5%), które dłużej czekają na płatności. Niestety, wzrasta także liczba przedsiębiorstw, które prognozują w najbliższych kwartałach jeszcze większe problemy z przeterminowanymi płatnościami (źródło: https://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2017/Portfel-naleznosci-polskich-przedsiebiorstw—lipiec-2017). W tej sytuacji przedsiębiorcy nie powinni czekać na zbliżające się kłopoty. Z niepłacącym w terminie kontrahentem można sobie przecież poradzić.

 

Faktoring – sposób na niesolidnego kontrahenta

Skutecznym sposobem na wyeliminowanie problemu z nieterminowym płatnikiem jest faktoring. To coraz popularniejsze rozwiązanie na polskim rynku. W 2016 roku z faktoringu skorzystało 7853 firm, gdy rok wcześniej było ich 7046. W ubiegłym roku faktorzy sfinansowali o 1 mln faktur więcej niż w 2015 roku, a obroty firm oferujących faktoring wzrosły o 20% (źródło: http://www.faktoring.pl/files/informacje_prasowe/komunikat_prasowy_4Q_2016.pdf).

 

Faktoring to usługa, która polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przez faktora. W praktyce polega to na tym, że wystawiona przez przedsiębiorcę faktura jest przekazywana do firmy oferującej usługę faktoringu, a ta płaci ustaloną wartość wierzytelności (najczęściej 90%), natomiast pozostałą część (pomniejszoną o opłaty i prowizję) jest przekazywana, gdy wierzyciel ureguluje płatność. Dzięki temu przedsiębiorca uzyskuje natychmiastowe finansowanie i nie musi czekać na płatność czy martwić się o jej terminową realizację. Ze względu na kwestię wypłacalności dłużnika rozróżnia się faktoring pełny (faktor przejmuje całkowicie ryzyko niewypłacalności dłużnika i egzekwuje należność), niepełny (gdy dłużnik nie spłaci wierzytelności, ten obowiązek przejdzie na przedsiębiorcę) oraz mieszany (ryzyko niewypłacalności dłużnika jest przejmowane przez faktora do pewnej wysokości).

 

Jak rozróżnić typy faktoringu?

Faktoring możemy również podzielić na otwarty (dłużnik jest natychmiast informowany o zawarciu umowy faktoringowej), półotwarty (dłużnik zostaje poinformowany o umowie faktoringowej w momencie otrzymania wezwania do zapłaty) i tajny (dłużnik nie wie o zawarciu umowy faktoringowej, płatność realizowana jest na konto przedsiębiorcy, a ten przekazuje pieniądze faktorowi). Należy także rozróżnić faktoring dyskontowy (wierzytelność przejęta w momencie zawarcia umowy faktoringowej), zaliczkowy (faktor wypłaca zaliczkę na poczet wierzytelności, a pozostałą część należności przekazuje, gdy dłużnik ureguluje całość płatności) i wymagalnościowy (przedsiębiorca otrzymuje płatność po uregulowaniu wierzytelności przez kontrahenta).

 

Faktoring można wykorzystywać zarówno odnośnie do wierzytelności krajowych, jak i faktur wystawionych zagranicznym kontrahentom. Oprócz finansowania niewymagalnych należności faktor może także świadczyć dodatkowe usługi, jak egzekwowanie należności czy prowadzenie sprawozdawczości oraz kont wierzycieli.

 

Faktoring to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstwa, które prowadzi sprzedaż z odroczoną płatnością, utrzymuje stałą współpracę z kontrahentami i potrzebuje elastycznego finansowania. Faktoring to możliwość natychmiastowego uzyskania kapitału i skuteczny sposób na minimalizowanie problemów, wynikających z nieterminowych płatności kontrahentów. Jeśli chcesz skutecznie zabezpieczyć Twoją firmę, skontaktuj się z dobrym doradcą, który znajdzie dla Ciebie najlepszą ofertę faktoringu.

[wp-stealth-ads rows=”1″]