Przelew (cesja) wierzytelności jako forma zabezpieczenia kredytu (faktoringu)

Przelew (cesja) wierzytelności jako forma zabezpieczenia kredytu (faktoringu)

Zabezpieczenie kredytu polega na zapewnieniu bankowi (firmie faktoringowej) zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów (finansowania).

Oprócz zdolności kredytowej którą firma musi się wykazać zgodnie z metodologią przyjętą przez bank (faktora) instytucja która udziela finansowania musi mieć zabezpieczenie prawne które w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających przez podmiot spłaty zobowiązania umożliwiłyby bankowi (faktorowi) odzyskanie  środków finansowych. Oczywiście najlepsza forma zabezpieczeń jest zabezpieczenie rzeczowe jak blokada środków na rachunku bankowym, hipoteka czy zastaw. Obok zabezpieczeń rzeczowych występują także zabezpieczenia osobiste. Skuteczność zabezpieczenia osobistego jest uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej poręczyciela/gwaranta, wystawcy weksla, osoby przystępującej do długu.

Niektóre banki jako form zabezpieczenia przyjmują  przelew cesji wierzytelności.

Przelew (cesja) wierzytelności to jeden z kilku możliwych sposobów osobistego zabezpieczenia kredytu. Źródłem tego zabezpieczenia jest umowa cesji wierzytelności, na mocy której kredytobiorca lub osoba trzecia przenosi na bank swoje wierzytelności konkretnie oznaczone lub przyszłe. Wierzytelności przyszłe wynikające z umowy cesji powinny być określone w umowie w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Bank na etapie weryfikacji sprawdza czy cedowana wierzytelność istnieje, jakie są realne możliwości jej spłaty, bądź wyegzekwowania. W umowie nie może być wyłączona możliwość przeniesienia wierzytelności bez zgody dłużnika. Bank upewni się także czy termin płatności wierzytelności nie przypada przed terminem spłaty kredytu.

Dłużnik z tytułu cedowanej wierzytelności powinien zostać powiadomiony przez jej cedanta (zazwyczaj jest to kredytobiorca) o przelewie, jak również zobowiązany do przekazania należności z przeniesionej wierzytelności na rzecz banku. Dłużnik powinien w takiej sytuacji potwierdzić w formie pisemnej wyrazić zgodę na cesje wierzytelności.

 

Wypełnij Poniższe Dane i Skorzystaj z Bezpłatnej Konsultacji Telefonicznej!

www.faktoring.biz/regulamin

[wp-stealth-ads rows=”1″]