Niezapłacona faktura – utrapienie i problem, który zna niemal każdy przedsiębiorca. Jak sobie z tym poradzić? Czy mityczne 40 euro doliczane do faktury za nieterminową płatność faktycznie działa?

Kiedy mogę doliczyć 40 euro do niezapłaconej w terminie faktury?

Od 2013 roku polskie prawo daje przedsiębiorcom – wierzycielom możliwość doliczenia do faktury, która jest nieopłacona w terminie kwoty 40 Euro. Jednakże przez wiele lat przepis zawarty w art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nastręczał przedsiębiorcom, a w rezultacie także i sądom wielu trudności. Dopiero po nowelizacji ustawy w 2016 roku jasno określono warunki naliczenia dodatkowej kwoty 40 euro.

40 euro doliczone do faktury – za co ta należność?

Kwota 40 euro, może być doliczona do faktury w przypadku gdy przedsiębiorca zobowiązany nie zapłaci faktury w wyznaczonym terminie. Nasuwa się pytanie: jaka jest podstawa doliczenia tej sumy?

Trzeba jasno podkreślić, że jest do kwota należna wystawcy faktury za poniesione koszty związane z odzyskaniem zapłaty. Innymi słowy jest to forma odszkodowania za trud finansowy związany z obsługą należności i windykacją. Nie jest to w żadnym razie forma kary dla dłużnika.

Jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby móc doliczyć sumę 40 euro do faktury?

Powinny to być trzy warunki spełnione łącznie:

  • zaległość wynikła z umowy między co najmniej dwoma przedsiębiorcami,
  • kontrahent nie zapłacił faktury w terminie,
  • zostały podjęte minimalne działania windykacyjne.

Ostatni warunek jest dyskutowany, ponieważ uchwała Sądu Najwyższego głosi, że:
„Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy” – III CZP 94/15.

 

Czy 40 euro dolicza się do każdej niezapłaconej faktury?

Sprawa jest złożona, na podstawie nowelizacji z 2016 roku wynika jasno, że kwota 40 euro może być doliczona tytułem nieuiszczonej w terminie należności wynikającej z jednego konkretnego tytułu – umowy.

Jedynie na podstawie art. 11 omawianej ustawy istnieje możliwość doliczania tej kwoty do każdej faktury, ale tylko w przypadku, gdy umowa przewidywała płatność w formie zaliczek lub rat.

Warto jednakże wiedzieć kiedy możesz doliczyć do faktury 40 euro za nieterminową płatność i korzystać z tej możliwości aby motywować dłużników.

Artykuł napisany we współpracy z lextio.plTwoją kancelarią prawną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *